Ziekteverzuim 2012 betekent verlies 12,6 miljard euro

Het ziekteverzuim in Nederland was in 2010 ruim 4 procent. Dat kost de economie naar schatting circa 12,6 miljard euro per jaar. Het verzuim is de laatste jaren vrij stabiel. Toch zijn er mogelijkheden om het verder terug te dringen.

Dat wijst het onderzoek Ziekteverzuim in Nederland in 2010 van TNO uit. De meest recente cijfers laten zien dat in 2010 het gemiddeld aantal verzuimde werkdagen 7,5 was, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Sinds 2007 ligt het verzuim rond de 4 procent.

Het aantal werkdagen dat werknemers verzuimen, verschilt sterk per beroepsgroep. In de ambachtelijke en industriële beroepen en in de transportsector is het verzuim met respectievelijk 10,4 en 9,5 werkdagen per jaar het hoogst.

Zeelieden
Vooral buschauffeurs, treinbestuurders en zeelieden zijn gemiddeld vaker afwezig vanwege ziekte of een ongeval. Werknemers in commerciële beroepen en vakspecialisten, zoals wiskundigen en ingenieurs, melden zich het minst vaak ziek.

Bijna de helft van de verzuimdagen wordt veroorzaakt door het werk. Bijvoorbeeld door conflicten op de werkvloer, overspannenheid en concentratieproblemen. Veel werkgevers treffen dan ook maatregelen om afwezigheid door ziekte of een ongeval te voorkomen, zoals begeleiding bij verzuim en re-integratie.

Bedrijfsarts
Toch valt er nog meer te winnen, wijst het onderzoek van TNO uit. En dat is nodig. Verwacht kan worden dat het ziekteverzuim zal stijgen de komende jaren, onder meer door het toenemen van de groep oude werknemers in bedrijven. Oudere werknemers zijn aanzienlijk vaker en langer afwezig door ziekte.

Het is dus voor werkgevers van belang maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een bedrijfsarts bij het begeleiden van zieke werknemers. Dat kan zorgen voor een snelle terugkeer naar het werk. Ook het verbeteren van de arbeidsomstandigheden loont. Zowel aan lichamelijke als aan psychische belasting op het werk kan iets worden gedaan.

Dit kan niet alleen gezondere werknemers opleveren, maar ook een kostenbesparing tot gevolg hebben. In 2010 leidde afwezigheid van werknemers door ziekte of een ongeval immers tot een verlies van 12,6 miljard euro.

(Bron: Floortje Gunst)