Ziek door een conflict

Een conflict op of buiten de werkvloer mag volgens de Wet poortwachter geen reden zijn voor ziekteverzuim. Ook stress vanwege een conflict mag niet leiden tot verzuim.
Conflicten moeten worden opgelost ‘buiten het ziektekanaal om’. Met andere woorden: een ziekmelding is bij een conflict geen oplossing. De arbodienst moet met zoveel woorden vragen of er een conflict meespeelt. En de werknemer moet het even duidelijk aangeven in zijn re-integratieverslag.

Gemedicaliseerde conflicten kunnen leiden tot verzuim. Maar er is meer. Het verzuim zelf kan ook weer leiden tot conflicten:
• Bijvoorbeeld als een werknemer naar de arbeidsomstandigheden en de werkdruk wijst, terwijl zijn leidinggevende die problemen niet erkent.
• Of als de begeleiding van zieke werknemers niet goed loopt, omdat er onenigheid is over de wenselijkheid iets te doen aan arbeidsomstandigheden.
• Of als de leidinggevende en de werknemer of zijn collega’s elkaar niet goed liggen en niemand een hand uitsteekt.
• En af en toe is er ook een conflict tussen een medewerker of een leidinggevende met de arbodienst. Niet iedereen is altijd gelukkig met een uitspraak, advies of behandeling van de bedrijfsarts.

In alle gevallen moet eigenlijk vroegtijdig naar oplossingen worden gezocht. Conflicten die lang duren, verharden zich en dat maakt de zaak nog ernstiger. In bijna de helft van de Poortwachterprocedures zijn werkgever en/of werknemer op een gegeven moment ontevreden. Of is er zelfs sprake van onenigheid of conflict.

Wat kun je als OR doen?
Laat het bedrijf lopende of bekende conflicten inventariseren. Laat het naar de gevonden oplossingen (of mislukte oplossingen) kijken en in goed overleg met de ondernemingsraad een reglement opstellen, gebaseerd op de mogelijkheden in de checklist. De werknemers en de leidinggevenden moeten erop worden gewezen dat elke arbodienst ook wettelijk verplicht is er een klachtenprocedure op na te houden. De arbodienst moet daar ook zelf op wijzen.

Checklist
Raadpleeg de Checklist Conflicten (pdf) om te beoordelen of aan alle eisen wensen wordt voldaan.