Wet werk en zekerheid definitief goedgekeurd.

Onlangs heeft de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid (WWZ) goedgekeurd. Per 1 januari 2015 veranderen de regels met betrekking tot de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentiebeding. De overige wijzigingen gaan in per 1 juli 2015 en 1 juli 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de Wet werk en zekerheid met de datum van inwerkingtreding.

Maatregelen WWZ per 1 januari 2015

  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Maatregelen WWZ per 1 juli 2015

  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
  • Als werknemers een vaststellingsovereenkomst tekenen, hebben ze een bedenktermijn van twee of drie weken.
  • U moet aan werknemers die na een dienstverband van twee jaar of langer uit dienst treden een transitievergoeding betalen.
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim kunt u straks bij het UWV terecht. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Maatregelen WWZ per 1 januari 2016

  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.