Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte –VLZ (2004).

Werkgevers moeten met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. Voor het eerste ziektejaar blijven werkgevers wettelijk verplicht tenminste het minimumloon door te betalen, maar deze wettelijke verplichting wordt niet verlengd naar het tweede jaar.  De wet regelt ook dat de maximumduur van een uitkering volgens de ziektewet is verlengd van één jaar naar twee jaar. Deze wet maakte onderdeel uit van de hervorming van het WAO-stelsel. Degenen die na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, hebben na afloop van twee jaar ziekte te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en niet meer met de WAO.