Wet eigenrisicodrager Ziektewet (2003)

De Wet eigenrisicodrager Ziektewet is sinds 1 maart 2003 van kracht. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 juli 2003 de mogelijkheid hebben gekregen om zelf het risico te dragen voor het uitkeren van het ziekengeld aan de beperkte groep werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht geldt bij ziekte. Het gaat onder meer om werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst (bijv uitzendkrachten) en werknemers met een andere arbeidsverhouding dan een arbeidsovereenkomst (zoals freelancers). Zij vallen sinds de privatisering van de Ziektewet (1996) onder de zogenoemde vangnetvoorziening van de Ziektewet.

Het eigen risicodragen geldt alleen voor het deel van de vangnetvoorziening van de Ziektewet dat via de wachtgeldfondsen wordt gefinancierd. Het is dus niet van toepassing op uitkeringen aan onder meer heringetreden arbeidsgehandicapten, of het ziekengeld als gevolg van ziekte door de zwangerschap of bevalling. Deze uitkeringen blijven collectief gefinancierd via het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar zelf het risico gaan dragen voor het uitkeren  van ziekengeld, namelijk per 1 januari of per 1 juli. Zij moeten dit 13 weken van te voren aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij moeten daarvoor wel een garantie van een bank of verzekeraar en een contract met een bedrijfsarts of Arbodienst kunnen overleggen.