Werkgever merkt gevolgen modernisering Ziektewet

Vanaf 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor tijdelijke werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst afloopt, terwijl zij ziek zijn. Nu ‘verdwijnen’ deze werknemers nog in het vangnet van de Ziektewet, maar straks moeten werkgevers daar extra premie voor betalen.

In 2014 gaat de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) van start. Werkgevers worden daarmee verantwoordelijk voor de instroom van hun (ex)werknemers in de WIA. Zij moeten een premie betalen die gerelateerd is aan de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan.

Betalen als contract eindigt tijdens ziekte
De nieuwe wet gaat in het bijzonder om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals:

    • met mensen met een contract voor bepaalde tijd,
    • zieke oproepkrachten,
    • en werklozen zonder WW-uitkering als zij (opnieuw) ziek zijn geworden binnen vier weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Verschillende premies
De BeZaVa wijzigt in 2014 de werkgeverspremies en stelt drie afzonderlijk gedifferentieerde premies vast voor de werkgever, waarvan er twee nieuw zijn:

  • een premie Ziektewet welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters in de Ziektewet,
  • een premie Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) ‘flex’ welke afhankelijk is van de aan de werkgever toegerekende instroom vangnetters vanuit de Ziektewet in de WGA,
  • en een premie WGA ‘vast’: dit is de premie zoals de werkgever die nu betaalt. De WGA-uitkeringen van (ex)werknemers worden maximaal voor 10 jaar aan de werkgever toegerekend. Vanaf 2016 worden beide WGA premies samengevoegd.

Gegevens controleren en beschikking aanvragen
Het UWV stuurt medio 2013 een brief aan de werkgevers waarin wordt vermeld welke vangnetters in 2012 voor het eerst een WGA-uitkering of Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Deze brief is de basis voor de Belastingdienst voor de vaststelling van de premie.

Fit for Work  raadt werkgevers aan om de gegevens van het UWV goed te controleren en altijd de beschikking van de concrete werknemer aan te vragen. Het opvragen van de beschikkingen kan binnen vier weken na ontvangst van de brief van het UWV. Als de gegevens niet kloppen, kunt u bezwaar aantekenen.