Wat zegt de STECR werkwijzer over arbeidsconflict en ziekmelding.

Heeft u als ondernemer wel eens te maken met een boze werknemer die zich na een gesprek of vervelend voorval ziek meldt? Vervolgens ontvangt u een consult van de bedrijfsarts die zonder met u te bellen de werknemer twee weken ‘vrij’ geeft? De aangepast STECR Werkwijzer van februari 2010 geeft u dan goede aanknopingspunten voor verandering!

De eerste STECR Werkwijzer is van 2001. Tot dan toe was het breed geaccepteerd dat een werknemer die zich geconfronteerd zag met een conflict op het werk, zich ziek meldde. Het conflict werd niet zo zeer aangepakt en in sommige gevallen verdween de werknemer wegens langdurige ziekte in de WAO. Die tijden zijn veranderd.

De aanpak is nu gericht om het conflict uit de ziektesfeer te houden en het conflict op te lossen. De Werkwijze bevat een groot aantal aanbevelingen voor de bedrijfsarts, werkgever en werknemer en ook de juridisch adviseur. Inmiddels zijn er ook uitspraken van kantonrechters bekend dat het (zonder geldige reden) terzijde schuiven van de geadviseerde aanpak in de STECR Werkwijzer negatieve gevolgen kan hebben. Het is dus zaak dat u als ondernemer op de hoogte bent van de STECR Werkwijzer. Het doel is het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen, de werkwijze bij arbeidsconflicten met verzuim te uniformeren.

Hoor- en wederhoor
De Werkwijzer geeft de aanbeveling dat de bedrijfsarts voordat hij tot zijn advies komt zowel werkgever als werknemer om hun visie vraagt. Op die manier wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Het advies aan de ondernemers is om zelf actief op voorhand informatie aan de bedrijfsarts te geven over het ontstane conflict en de visie van de onderneming.

In de situatie dat de ziekmelding een direct gevolg is van een conflict is het advies (aan bedrijfsarts) om te demedicaliseren, hetgeen inhoudt dat de werknemer niet te snel als ziek moet worden bestempeld. Maar met de nuance dat de klachten die ontstaan na of door een arbeidsconflict wel degelijk als ziekte te kwalificeren zijn. Dat is dus een lastige balansdans.

Loskoppelen medische beperkingen en vervolgadviezen
Vaak zie je ook in de terugkoppeling van de bedrijfsarts dat werknemer geen medische beperkingen heeft maar het werk pas kan hervatten als het conflict is opgelost. Dat werkt onduidelijkheid in de hand. Het advies uit de nieuwe STECR Werkwijzer is om duidelijk een datum van medisch herstel aan te geven en tevens een advies over de aanpak van het conflict te geven. Vraag de bedrijfsarts ook expliciet om deze zaken.

Interventieperiode
Vaak zag je ook dat de bedrijfsarts een afkoelingsperiode van 2 weken adviseerde. Het werd bijna een standaard advies en ook dat werknemer met bijzonder verlof zou gaan, die werd betaald door werkgever. In de nieuwe Werkwijzer gaat het nu anders. De afkoelingsperiode heet interventieperiode en is verbonden voorwaarden.

De werkgever gaat akkoord met de interventieperiode, die zo kort mogelijk is en maximaal 2 weken. De interventie is een uitzondering daar waar vruchtbaar contact tussen werknemer en werkgever niet mogelijk is. Voor de interventieperiode wordt een datum afgesproken waarop geen medische beperkingen meer aanwezig zijn. De interventieperiode wordt ook gebruikt voor een eerste gesprek dan wel een afspraak daarvoor. Als deze voorwaarden worden toegepast dan zal dat een verbetering zijn.

Mediation
Ook is in de Werkwijzer veranderd dat mediation standaard moet worden geadviseerd bij een arbeidsconflict. Het nieuwe uitgangspunt is een gesprek tussen werknemer en werkgever eventueel met een derde erbij. Daarna zal mediation een optie kunnen zijn. Maar als een juridische uitspraak gewenst is dan is het advies om geen mediation te adviseren.

De nieuwe STECR werkwijzer geeft duidelijke adviezen. Er is extra aandacht voor hoor-en wederhoor, beperkingen aan de interventieperiode en ook de inzet van mediation is geen standaard aanpak. Zowel werknemer en werkgever hebben een actieve rol en houding bij de re-integratie, dat is geheel in de lijn van de Wet verbetering Poortwachter.

Als ondernemer kunt u de bedrijfsarts ook wijzen op deze Werkwijzer en gericht vragen stellen als de bedrijfsarts afwijkt van deze Werkwijzer. Als werkgever ben en blijf je verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.