Wat is het verschil tussen een loonopschorting en een loonstop?

Indien een werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie is een werkgever niet verplicht om het loon bij ziekte door te betalen over de periode dat de werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. Hierbij kan worden gedacht aan het belemmeren van zijn herstel, het niet uitvoeren van aangeboden passende werkzaamheden of het niet meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak (Artikel 7:629 lid 3 BW).

Een werknemer dient eerst een waarschuwing te krijgen in de vorm van een loonopschorting. Blijft de werknemer weigeren dan wordt de loonopschorting omgezet in een loonstop. Het verschil is dat bij opschorting de werknemer over de achterliggende periode alsnog wordt uitbetaald op het moment dat hij weer meewerkt. Bij een loonstop heeft de werknemer over de periode dat hij zich niet aan de afspraken heeft gehouden geen recht op loon.

Een loonopschorting en een loonstop dient de werkgever aaltijd aangetekend naar de werknemer te versturen.