Wat is het uitzendbeding?

Een uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde.
Op grond van het uitzendbeding eindigt de uitzendovereenkomst van rechtswege als de inlener – dat wil zeggen het bedrijf waar de uitzendkracht feitelijk werkt – het uitzendbureau laat weten dat hij de uitzendkracht niet langer wil laten werken.Het uitzendbeding is dus een ontbindende voorwaarde. Deze ontbindende voorwaarde is in zoverre bijzonder, dat deze expliciet in de wet is geregeld.

Hoe lang is een uitzendbeding geldig?
Op grond van de wet is een uitzendbeding niet meer geldig als de uitzendkracht in meer dan 26 weken arbeid voor het uitzendbureau heeft verricht. Bij cao mag echter een langere termijn worden vastgesteld. In de diverse cao’s voor uitzendkrachten is dat ook gebeurd. Het gevolg daarvan is dat uitzendkrachten over een langere periode geconfronteerd kunnen worden met een automatisch einde van hun uitzendovereenkomst, omdat de inlener de uitzendkracht niet langer te werk wil of kan stellen.

Neem bijvoorbeeld de ABU-cao voor uitzendkrachten. In deze cao is bepaald dat gedurende de gehele zogeheten eerste fase A, die 78 weken duurt, het uitzendbeding mag worden afgesproken. In het onderdeel Uitzendkrachten en de keten van arbeidsovereenkomsten wordt uitgelegd dat in de ABU-cao gedurende fase A de wettelijke ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is uitgeschakeld. In fase A kunnen het uitzendbureau en de uitzendkracht dus een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten, die telkens van rechtswege eindigen. Het telkens inroepen van het uitzendbeding door het uitzendbureau, gevolgd door een nieuwe uitzendovereenkomst bij een andere inlener, zal dan ook in fase A nooit tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen leiden.

Geen uitzendbeding in een normale arbeidsovereenkomst.
Het uitzendbeding mag niet in een normale arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Het is alleen bij een uitzendovereenkomst een rechtsgeldige afspraak.