Wat is een mediationovereenkomst?

Elke mediation op het werk start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. De partijen en de mediator onderteken de mediationovereenkomst. Dit document schept het (juridisch) kader waarbinnen de gesprekken plaatsvinden. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die erin behandeld worden:

Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Vrijwilligheid
Vrijblijvendheid
Vergoeding mediator
Afsluiting door middel van vaststellingsovereenkomst

In de mediationovereenkomst wordt verwezen naar het NMI Mediation Reglement 2008, waarin de punten hierboven in detail omschreven staan.

1. Neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator
De mediator is altijd neutraal en heeft dus geen enkel belang bij welke oplossing van het conflict dan ook. Bovendien werkt hij voortdurend aan zijn onpartijdigheid. Maar mocht het nou een keer voorkomen dat je het gevoel hebt dat de mediator niet geheel onpartijdig is, wijs hem daar dan op zodat hij er direct wat aan kan doen. De mediationovereenkomst stelt de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator voorop.

2. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Een tweede belangrijk onderwerp uit de mediationovereenkomst is de vertrouwelijkheid. Strikte geheimhouding is één van de belangrijkste kenmerken van mediation want als er onder de partijen een angst bestaat dat er zaken kunnen uitlekken, dan zullen zij minder snel geneigd zijn zich kwetsbaar op te stellen. En juist dat kan zo belangrijk zijn voor het vinden van een oplossing voor het conflict.

3. Vrijwilligheid
Zowel de partijen als de mediator nemen vrijwillig deel aan de mediation. Als na verloop van tijd blijkt dat een deelnemer er geen vertrouwen meer in heeft en de mediation wil stoppen, dan kan dat zonder opgaaf van redenen. Mediation onder dwang werkt niet en daarom is de vrijwilligheid van deelname zo sterk verankerd in de mediationovereenkomst.

4. Vrijblijvendheid
Bij mediation is het de bedoeling dat partijen openlijk kunnen nadenken over een eventuele oplossing voor hun conflict zonder dat ze gelijk worden vastgepind op hun woorden. De mediationovereenkomst voorziet in die mogelijkheid door vrijblijvendheid te garanderen. Pas wanneer de partijen de vaststellingsovereenkomst hebben getekend, zijn ze gebonden aan de afspraken die daarin zijn opgenomen.

5. Vergoeding mediator
Mediation is doorgaans geen vrijwilligerswerk. De vergoeding en betalingsvoorwaarden voor de mediator worden dan ook expliciet opgenomen in de mediationovereenkomst.

6. Afsluiting door middel van vaststellingsovereenkomst
Waar de mediationovereenkomst wordt getekend voor aanvang van de mediation, wordt iedere succesvolle mediation afgerond met een getekende vaststellingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken weergegeven waartoe partijen zijn gekomen. Er kan dan ook geen beroep meer gedaan worden op alle andere zaken die zijn besproken tijdens de mediation.
Mediationovereenkomst: de basis van iedere mediation

Kortom, de mediatonovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Er staat duidelijk beschreven wat wel en wat niet kan. Er kan op worden teruggevallen wanneer er onduidelijkheden mochten ontstaan omtrent zaken die tijdens de mediation worden besproken.