Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan het van belang zijn na een periode van ziekte van een werknemer, vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. De bedrijfsarts is leidend in het kader van het vaststellen van functionele mogelijkheden Lijst (FML). Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Waarom arbeidsdeskundig onderzoek?
Arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning zodra een arbeidsongeschikte werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Dit onderzoek gaat meestal vooraf aan re-integratie, maar is ook in te zetten om te toetsen of het nieuwe werk passend is. Het maakt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer binnen of buiten de eigen organisatie te herplaatsen. Bij een gerichte arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden voor een vooraf aangewezen functie. Bij een brede arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden in termen van mogelijk geschikte functies.

Wat is een FML?
Om de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het verrichten arbeid vast te kunnen stellen maken artsen veelal gebruik van een functionele mogelijkheden lijst (FML). Met een FML worden de mogelijkheden om te functioneren in kaart gebracht. Het vertrekpunt is daarbij datgene wat in het dagelijks leven gebruikelijk is voor normale gezonde mensen. In de FML kan de arts aangeven of en in welke mate een werknemer of cliënt daarmee vergeleken beperkingen heeft. Er worden 6 rubrieken in kaart gebracht:

• Persoonlijk functioneren
• Sociaal functioneren
• Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen (zoals hitte, stof, rook, e.d.)
• Dynamische handelingen (zoals lopen, klimmen e.d.)
• Statische houdingen (staan, zitten, e.d.)
• Werktijden

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek?
Arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol wanneer de werknemer door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kan functioneren en onduidelijk is of de huidige functie nog passend is of dat er ander passend werk binnen of buiten de organisatie is. Ook kan onderzocht worden of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk is.