Wanneer moet er een casemanager aangesteld worden tijdens de Wet verbetering Poortwachter?

Is een werknemer acht weken arbeidsongeschikt, dan moet er een plan van aanpak worden gemaakt door een casemanager, samen met de werknemer. Hierin staan afspraken over de functiemogelijkheden en het advies van de bedrijfsarts. Ook moet er duidelijk worden wat er gedaan gaat worden om passende arbeid te vinden binnen of buiten het huidige bedrijf. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in het re-integratiedossier.

In het plan van aanpak moet een casemanager benoemd worden. Het is echter raadzaam om een casemanager eerder aan te stellen omdat vaak cruciale interventies noodzakelijk zijn. De casemanager heeft overzicht over alle lopende afspraken en acties van alle partijen en is verantwoordelijk voor de opbouw van het re-integratiedossier. Hij of zij is dan ook het aanspreekpunt voor de werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en het UWV. De casemanager kan iemand zijn die binnen het bedrijf werkzaam is of kan extern worden ingehuurd.

Fit it for Work beschikt over gecertificeerde casemanagers in heel Nederland. Een casemanager van Fit for Work begeleidt de zieke werknemer en zorgt voor de daarbij behorende wettelijke verplichtingen en geeft inzicht in de financiële consequenties. Als werkgever wordt voorgelicht over de wettelijke aspecten van de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Alle onze casemanagers zijn aangesloten bij het RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers).