Voorkomen van arbeidsconflicten

Mediationophetwerk.nl gaat in op hoe arbeidsconflicten en geëscaleerde klachten op de werkplek voorkomen kunnen worden.

Hoe met arbeidsconflicten binnen een organisatie wordt omgegaan, kan zowel positieve als negatieve effecten hebben. Negatieve effecten zijn bijvoorbeeld verminderde coördinatie en samenwerking, desinteresse terwijl er sprake is van onderlinge afhankelijkheid, een hoog verloop en een hoog ziekteverzuim. Ook kan het positieve effecten opleveren zoals vernieuwing en verandering, motivatie en het versterken van de samenhang binnen de groep. Conflictpreventie betekent daarom ook, naast het voorkomen van conflicten, voorkomen dat een conflict niet meer hanteer is en negatieve gevolgen heeft.

Conflictpreventie op het werk
Waar gewerkt wordt, wordt gecommuniceerd, waar gecommuniceerd wordt, is sprake van menselijke relaties. De persoonlijke relaties kiest men niet alleen zelf uit in arbeidssituaties maar het gaat ook om zakelijke relaties. Men communiceert in de hoedanigheid van een functiebekleder en roluitvoerder. De uitoefening gebeurt bovendien in een georganiseerd verband, de arbeidsorganisatie. In arbeid zijn dus steeds drie zaken in het geding:
– individuele mensen met hun eigen persoonlijkheid;
– opererend in functies;
– rollen in een organisatorische context.

De drie gebieden ten aanzien van het voorkomen van arbeidsconflicten zijn de organisatiecontext, de functie context en de communicatiecontext.

De organisatiecontext
Binnen de organisatiecontext bestaat conflictpreventie eruit dat doelen, taken en planningen helder zijn geformuleerd, het werk van een afdeling zo weinig mogelijk wordt beïnvloedt en zo weinig mogelijk afhankelijk is van andere afdelingen, en dat de afstemming met andere afdelingen goed is vormgegeven.

Functiecontext
Ten eerste is het van belang dat het verantwoordelijkheidsgebied helder wordt gedefinieerd, zodat er geen rolonduidelijkheid ontstaat. Ten tweede is het noodzakelijk dat de medewerker de bevoegdheden heeft die nodig zijn om de eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Als laatste zal er aandacht besteed moeten worden aan de vormgeving van de rekenschaprelaties en afstemmingsmomenten, zowel horizontaal als verticaal.

Communicatiecontext
Conflict ontstaan niet alleen door structuurgebreken in de organisatie maar ook doordat ons gedrag en vaardigheden (of het gebrek eraan) op het communicatieve vlak daartoe aanleiding geven. Met de communicatie binnen bedrijven, het spel tussen zender en ontvanger kan veel mis gaan. Dit kan tot conflicten leiden. Met een goede communicatie kunnen ook juist veel conflicten voorkomen of ondervangen worden.

Een specifieke vorm van communicatie is het geven van feedback. In de praktijk wordt daaronder verstaan dat het functioneren van een medewerker of collega expliciet wordt besproken. Om de feedback geaccepteerd te krijgen en ervoor te zorgen dat de uitwisseling moet de feedback aan een aantal voorwaarden voldoen. Naast het geven van feedback zijn ook onderhandelingsvoorwaarden van belang. Om binnen samenwerkingsrelaties tot goede afstemming te komen c.q. overeenkomsten te komen hebben medewerkers en leidinggevenden vaardigheden nodig die hen in staat stellen de wederzijdse belangen te inventariseren en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.mediationophetwerk.nl