Sancties bij saboteren van re-integratie.

Sommige zieke medewerkers werken hun re-integratie doelbewust tegen. Het is belangrijk dat u tijdig maatregelen treft als een medewerker het re-integratieproces vertraagt of saboteert. Een werkgever heeft verschillende mogelijkheden om sancties op te leggen.

Tijdens ziekte van een medewerker moet de werkgever zich inspannen om de medewerker succesvol te re-integreren. Naast alle verplichtingen die voor de werkgever gelden, moet ook de werknemer zich inspannen voor de re-integratie. Doet hij dat niet, dan kunt u verschillende maatregelen nemen:

• Loonopschorting: als de medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften – zoals de bedrijfsarts bezoeken kunt u het loon opschorten. U houdt het loon dan in tot het moment dat de medewerker de afspraken nakomt. Op dat moment betaalt u het loon met terugwerkende kracht uit.
• Loondoorbetaling stoppen: u kunt het loon stoppen of verlagen als een medewerker niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van het plan van aanpak. Ook als hij weigert om passend werk te doen of zich niet houdt aan voorschriften voor de uitvoering van passende arbeid, kunt u het loon verlagen of stoppen.
• Ontslag: als zich een situatie voordoet zoals omschreven bij het vorige punt, vervalt het opzegverbod tijdens ziekte. De zieke medewerker is dan niet meer beschermd tegen opzegging van zijn arbeidsovereenkomst. U kunt dan – als er geen andere mogelijkheden meer zijn – een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

Schriftelijke waarschuwing bij niet meewerken aan re-integratie
Het is aan te raden om bij een eerste overtreding een schriftelijke waarschuwing te geven. Daarin kunt u melden wat het voor gevolgen heeft als een medewerker weer de re-integratievoorschriften in de wind slaat. Door de sancties in het ziekteverzuimprotocol op te nemen, zorgt u ervoor dat deze bekend zijn bij de medewerkers.