Minder snel recht op WW

Door een wetswijziging eerder dit jaar komt een werknemer die een aanbod tot verlenging van zijn arbeidsovereenkomst afslaat, niet automatisch meer in aanmerking voor een WW-uitkering.

Op januari 2012 is de definitie gewijzigd van de door het UWV-Werkbedrijf gehanteerde verwijtbaarheidstoets van de Werkloosheidswet (WW). Voorheen was een werknemer verwijtbaar werkloos indien het dienstverband was beëindigd door of op verzoek van de werknemer, zonder dat aan deze voortzetting zodanige bezwaren waren verbonden dat een voortzetting ervan redelijkerwijs niet van de werknemer kon worden gevergd. Het gevolg hiervan kon zijn dat het recht van de werknemer op eenWW-uitkering verviel.

Wetgeving nu
Sinds de wijziging wordt een werknemer die na een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd een aanbod tot verlenging van de ongewijzigde arbeidsovereenkomst weigert, eveneens als verwijtbaar werkloos beschouwd. Door de weigering komt namelijk een einde aan het dienstverband. Deze weigering kan met zich meebrengen dat het recht van de werknemer op een WW-uitkering vervalt.

Beëindiging van rechtswege
De Centrale Raad van Beroep (CRvB, de hoogste bestuursrechter) had eerder bepaald dat het afslaan van een aanbod tot verlenging van de arbeidsovereenkomst niet leidde tot verwijtbare werkloosheid. Bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd was er sprake van een beëindiging van rechtswege, zodat ten aanzien van de beëindiging de werknemer geen verwijt kon worden gemaakt. Van verwijtbare werkloosheid kon dus evenmin sprake zijn. Een werknemer mocht dus een aanbod tot verlenging weigeren, om vervolgens aanspraak te maken op een volledige WW-uitkering.

Gevolgen uitspraak
De gevolgen van deze uitspraak werden door de wetgever als ongewenst ervaren. De WW gaat er immers vanuit dat een werknemer voorkomt dat hij werkloos wordt. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan wordt van de werknemer verwacht dat hij weer zo snel mogelijk aan het werk komt. Dit uitgangspunt stond haaks op de door de uitspraak toegelaten weigering van een verlenging van de arbeidsovereenkomst. De WW bepaalt tenslotte dat een werknemer passende arbeid dient te aanvaarden. Om deze reden heeft de wetgever per 1 januari 2012 de WW gewijzigd.

Wetgeving: artikel 24 lid 7 WW,
Rechtspraak: CRvB, LJN BJ1576

(Bron: JuroFoon)