Meer loon bij ziekte door cao-afspraken.

Zieke werknemers krijgen in hun eerste ziektejaar vaak 100% van hun loon doorbetaald. Wettelijk gezien hebben zij recht op 70% van het loon, maar cao-afspraken zorgen voor gunstigere regelingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed onderzoek naar cao-afspraken en keek daarbij naar de bovenwettelijke aanvullingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Uit het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het vrij gebruikelijk is om een werknemer in het eerste jaar van zijn ziekte 100% van het loon door te betalen. Deze afspraak is vastgelegd in 56 van de 100 onderzochte cao’s. In 36% van de cao’s staat dat zieke werknemers de eerste twee jaar recht hebben op 170% van hun loon, maar bij 62% van de cao’s (goed voor 51% van de werknemers) hebben werknemers recht op meer dan 170%. Daaraan zit vaak wel de voorwaarde verbonden dat de zieke werknemer zich voldoende moet inspannen voor zijn re-integratie.

Geen WIA-uitkering maar wel loonaanvulling
In de cao van uw organisatie zijn mogelijk ook extra afspraken vastgelegd voor arbeidsongeschikte werknemers. Als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft hij geen recht op een WIA-uitkering. In de helft van de cao’s zijn afspraken gemaakt om deze groep tegemoet te komen met een aanvulling op het eventuele lagere loon van de werknemer. Ook voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80% of meer dan 80% zijn soms aanvullingen op de WGA of IVA-uitkering van toepassing.

Voorwaarden voor loonaanvulling bij WW-uitkering
Ten slotte zijn er afspraken over een aanvulling op de WW-uitkering terug te vinden in de cao’s. In 41 van de 100 cao’s staan hierover één of meerdere afspraken opgenomen. Vaak zijn hieraan wel voorwaarden verbonden. Zo moet de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld niet op eigen verzoek zijn beëindigd en moet er sprake zijn van een reorganisatie waardoor de werkzaamheden overbodig zijn geworden.

(Bron: arbo rendement)