Loonregres bij letselschade.

Uw werknemer kan betrokken raken bij een ongeval. Hij kan daardoor arbeidsongeschikt raken waardoor niet alleen uw werknemer, maar ook u, schade lijdt. U bent als werkgever immers verplicht om de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. Vaak is zelfs bepaald dat het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald. Daarnaast zult u doorgaans kosten moeten maken in verband met de re-integratie van uw werknemer. In de wet (art. 6:107a BW) is vastgelegd dat u een gedeelte van deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij.

Wanneer een werkgever dus schade lijdt omdat haar werknemer betrokken is bij een ongeval, dan is het altijd raadzaam om te onderzoeken of regres mogelijk is. Met de huidige regresregels kan echter alleen de schade verhaald worden van de netto uitbetaalde lonen en uitkeringsbedragen, dus het bedrag van het netto loon (ziekengeldjaar) en de netto WAO- of WIA-uitkering. Sinds 13 juni 2008 geldt dat de regresregels ook betrekking hebben op de re-integratiekosten.

Ligt de schuldvraag vast, dan wordt het regres onderling tussen de betrokken verzekeraars geregeld en krijgt de benadeelde maximaal het netto bedrag aan loon. Er komt dus geen rechtszaal aan te pas.