Kantonrechtersformule

Kantonrechtersformule: hoe werkt het
De kantonrechtersformule is de basis waarop kantonrechters bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepalen of een ontslagvergoeding wordt toegekend. Ook bepaalt de kantonrechtersformule de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze formule is door de gezamenlijke kantonrechters opgesteld om tegemoet te komen aan de wens voor meer duidelijkheid en uniformiteit. In het verleden waren op landelijk niveau grote verschillen in de hoogte van de toegekende ontslagvergoedingen. De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC formule genoemd.

3 componenten bepalen uitkomst van de kantonrechtersformule
Aantal gewogen dienstjaren, Beloning per maand en de Correctiefactor geven de uitkomst van de kantonrechtersformule. A * B * C geeft de hoogte van de ontslagvergoeding.

Aantal gewogen dienstjaren vooral gunstig voor oudere werknemers
A is het Aantal gewogen dienstjaren. Bij de berekening van A wordt een gewicht toegekend aan het aantal dienstjaren. De dienstjaren worden afgerond op hele jaren. Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na het vijfenvijftigste levensjaar van de werknemer tellen twee keer mee. Oudere werknemers ontvangen bij ontslag vaak een hogere gouden handdruk omdat ze lange dienstverbanden hebben en de weging het bedrag extra verhoogt.

Beloning per maand gunstig voor “hogere” salarissen
B is de Beloning per maand. Bij de berekening van het maandsalaris wordt de vaste beloning als uitgangspunt genomen. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris, de 13e maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegen toeslag. Zaken die niet onder de vaste beloning vallen zijn: werkgeversdeel pensioenpremie, werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering, auto van de zaak, onkostenvergoeding, niet-structurele winstdeling en tantième. Hoe hoger het maandsalaris, hoe hoger de uitkomst van de kantonrechtersformule.

Correctiefactor kan ontslagvergoeding halveren of verdubbelen!
C is de Correctiefactor. De Correctiefactor is de variabele factor, waarmee de kantonrechter uitdrukt of rekening moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden die leiden tot een hogere of lagere uitkomst. De correctiefactor 1 geldt als sprake is van een ‘neutrale’of ‘kleurloze’ ontbinding. Correctiefactor 0,5 of 0 geldt als de kantonrechter de werknemer verwijtbaar stelt aan het ontslag. De ontslagvergoeding halveert of wordt zelfs 0. Als sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid van de werkgever zal de correctiefactor 1,5 of 2 worden. De ontslagvergoeding wordt anderhalf of twee keer zo hoog. Hoe meer een werkgever te verwijten valt hoe hoger de ontslagvergoeding die werkgever moet betalen. De arbeidsmarktpositie van de werknemer wordt ook verwerkt in de correctiefactor. Wanneer de werkgever veel scholing en cursussen heeft aangeboden is de arbeidsmarktpositie sterker; dit geeft recht op een lagere vergoeding. De correctiefactor zal in zo een geval omlaag bijgesteld worden.

A*B*C = hoogte ontslagvergoeding
Als de kantonrechter oordeelt dat een ontslagvergoeding toegekend wordt, worden de 3 waarden vermenigvuldigd. Het resultaat bepaalt de hoogte van de schadeloosstelling die werkgever aan werknemer moet betalen. Oudere werknemers met lange dienstverbanden en hoge salarissen die zelf niet schuldig zijn aan het ontslag ontvangen de hoogste ontslagvergoedingen. Uitzonderingen zijn de topmanagers die bij ontslag soms ook zeer hoge (soms exorbitant hoge) vergoedingen ontvangen. De berekening is dan niet gebaseerd op de kantonrechtersformule maar in onderling overleg vastgesteld.

Werkgever betaalt ontslagvergoeding aan werknemer
Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor moet één van de partijen geldige redenen hebben. In de praktijk ligt het initiatief meestal bij de werkgever. Als een werkgever afscheid wilt nemen van een werknemer zal de werkgever een verzoek moeten indienen bij de kantonrechter. Als de kantonrechter het verzoek toewijst, dan zal hij ook aan de werknemer een vergoeding toekennen. De hoogte wordt bepaald door de kantonrechtersformule. De werkgever is de ontslagvergoeding verschuldigd aan de werknemer.

(Bron: Kantonrechtersformule)