Hoelang krijg ik een WW-uitkering?

De duur van uw WW-uitkering hangt onder meer af van het aantal jaren dat u gewerkt heeft, uw zogenaamde arbeidsverleden. De WW-uitkering bestaat uit twee soorten uitkeringen: de basisuitkering en de verlengde uitkering.

Basisuitkering
Heeft u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd 26 weken gewerkt? Dan ontvangt u in ieder geval twee maanden een uitkering ter grootte van 75% van uw dagloon en daarna één maand een uitkering ter grootte van 70% van uw dagloon. U kunt alle weken meetellen waarin u minimaal één uur heeft gewerkt meetellen. Ook weken waarin u vakantie of ander betaald verlof genoten heeft, tellen mee.

De periode van 36 weken wordt verlengd met het aantal weken waarin u de hele week:

  • ziek of arbeidsongeschikt bent geweest,
  • onbetaald verlof heeft genoten (met een maximum van 78 weken),
  • een zwangerschaps- of adoptieverlofuitkering heeft ontvangen,
  • onverzekerde arbeid heeft verricht (bijvoorbeeld als startend ondernemer).

Als u er binnen deze drie maanden niet in slaagt om ander werk te verkrijgen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkereing van uw gemeente.

Verlengde uitkering
Heeft u daarnaast in de vijf jaar vóór het jaar waarin u werkloos werd vier jaar of meer gewerkt dan komt u ook in aanmerking voor de verlengde WW-uitkering. Hoe lang u deze uitkering krijgt, is afhankelijk van het aantal kalenderjaren dat u heeft gewerkt. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In tenminste 4 kalenderjaren moet u in elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen hebben. Als u 52 dagen loon hebt ontvangen dan telt een kalenderjaar mee. Dit geldt over de jaren van 1998 tot en met 2012. Vanaf 2013 telt een jaar pas mee als er in dat jaar tenminste 208 uren is gewerkt.

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook (delen van) jaren mee waarin u:

  • onbetaald verlof opnam,
  • voor jonge kinderen zorgde,
  • voor een zieke of gehandicapte zorgde (mantelzorg),
  • een volledige WIA- of WAO-uitkering kreeg (deze jaren tellen volledig mee),
  • in andere landen werkte, als de tijd die u daar werkte op grond van internationale verdragen mag worden meegeteld.