Geen ontslag na 6 dagen wachten.

Een werkgever mocht een werknemer niet meer op staande voet ontslaan, omdat het bedrijf 6 dagen had gewacht nadat de reden voor ontslag zich had voorgedaan.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan een ontslag op staande voet moet voldoen. Zo moet er een dringende reden zijn om de werknemer per direct te ontslaan en moet het ontslag direct worden medegedeeld nadat de werkgever bekend is geworden met deze reden.

Onderzoek nodig
Wacht een werkgever te lang met het ontslag mede te delen, dan kan het ontslag niet meer rechtsgeldig worden gegeven. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin een werkgever tijd nodig heeft om onderzoek te laten doen naar de handelwijze van de werknemer. Blijkt uit het onderzoek dat er van een dringende reden sprake is, dan dient de werkgever zo snel mogelijk het ontslag te geven.

Raadplegen SUWI-net
In een recente zaak had een werknemer van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het zogenaamde SUWI-net voor privédoeleinden geraadpleegd. Dit is een databank met inkomens- en andere persoonlijke gegevens van klanten van SVB. Het systeem mag alleen geraadpleegd worden voor professionele doeleinden.
Nadat de SVB de werknemer had medegedeeld dat hij de gedragscode van SVB had geschonden, werd een onderzoek gestart. Hierna zou een sanctie volgen. Uit het onderzoek volgde dat de man gegevens van 20 bekende Nederlanders had ingezien en van twee personen in de privésfeer.

Schorsing en ontslag
De medewerker werd daarop een week geschorst. Zes dagen nadat de schorsing was afgelopen, kreeg de werknemer zijn ontslagbrief thuisgestuurd. De zaak belandde uiteindelijk voor het gerechtshof in Amsterdam. Het hof vond dat het gedrag van de man een dringende reden tot ontslag opleverde, omdat de burger erop moet kunnen vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn bij SVB. Het ontslag was echter niet snel genoeg gegeven.
Toen de SVB achter het wangedrag van de medewerker kwam, mocht de bank wel eerst onderzoek laten uitvoeren. Toen de uitkomst ervan bekend was geworden, had het voor de hand gelegen de werknemer te ontslaan op het moment dat de schorsing was afgelopen.

Niet voortvarend
Door pas 6 dagen later de werknemer schriftelijk te ontslaan, had het bedrijf niet voortvarend genoeg gehandeld, waardoor aan de voorwaarden van ontslag op staande voet niet was voldaan. Het ontslag van de man werd dus teruggedraaid.

(Bron: JuroFoon)