Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 1 januari 2014.

De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Hierbij maken wij een onderscheid tussen kleine en grote werkgevers. U bent in 2013 een grote werkgever als het totaal van de premielonen van uw werknemers in 2011 meer was dan € 757.500. U bent in 2013 een kleine werkgever als het totaal van de premielonen in 2011 niet meer was dan € 757.500.

Gedifferentieerde premie Whk
Per 1 januari 2014 gaat u ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk), die daarnaast bestaat uit premies voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de volgende delen:

  • premiedeel WGA-vast
  • premiedeel WGA-flex
  • premiedeel ZW-flex

U krijgt van ons een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor u gelden.

Het premiedeel WGA-vast is gelijk aan de huidige gedifferentieerde premie WGA. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die zijn ontstaan vanaf 2012. Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van uw werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook flexwerkers), worden doorbelast in deze premies. De komst van de gedifferentieerde premie Whk heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA.

Nieuwe werkgeverscategorie
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand:

  • Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.
  • Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
  • Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.