Controleer uw beschikking!

Door de nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) zijn (middel)grote werkgevers (loonsom > € 307.000) nu ook verantwoordelijk voor de Ziektewetuitkeringen voor flex-werknemers. Om te zien welke flex-werknemers aan u toegekend worden, ontvangt u een toekenningsbeslissing van het UWV. Maar klopt de beslissing wel?

Om de toekenningsbeslissing te controleren vraagt u bij de belastingdienst de specificatie op van welke uitkeringen er gedaan zijn aan ex-werknemers in het betreffende jaar. Controleer vervolgens of de ZW- en WGA-uitkeringen correct zijn:

  • Is de werknemer werkelijk bij werkgever in dienst geweest?
  • Is de uitkering ZW-flex / WGA-flex daadwerkelijk na 1 januari 2012 ingegaan?
  • Valt de eerste ziektedag binnen het dienstverband of binnen vier weken nawerking?
  • Heeft de werknemer eerst WW ontvangen? (vanuit de Werkloosheid over naar de Ziektewet mag niet aan werkgever worden doorbelast.)
  • Is de werknemer niet bij zowel WGA-vast als WGA-flex meegenomen? (dubbele toerekening van dezelfde schade.)
  • Is er sprake van een uitkering aan vangnetter met als reden orgaandonatie of ziekte ten gevolge van zwangerschap of bevalling?
  • Was de weknemer op het moment van ziek worden korter dan vijf jaar in dienst en was hij bij indiensttreding structureel functioneel beperkt of had hij de status arbeidsgehandicapt? Dit is bijvoorbeeld van toepassing met een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA uitkering of personen met een WsW-indicatie. Voor hen geldt namelijk de no-risk polis.
  • Is regres van toepassing? Oftewel is er een aansprakelijke derde? Voorwaarde is dat regres succesvol toegepast is binnen de loondoorbetalingsperiode van de werkgever zelf en dat dit ook is doorgegeven aan de Belastingdienst (regres kan alsnog met vijf jaar terugwerkende kracht).