Coaching op het werk

Coaching op het werk is een veelomvattende term. Coaching wordt ingezet om personlijke prestaties te maximaliseren. Tevens om de brug tussen dromen en realiteit van een persoon of team te slaan, en als het helpen en ondersteunen bij het maken van belangrijke persoonlijke en professionele keuzes. Het is iemand vooruithelpen in een bepaalde context, al dan niet werkgerelateerd.

Men maakt een onderscheid tussen professionele coaching en persoonlijke coaching. De nadruk bij ‘personal coaching’ ligt op het vinden van een balans in het persoonlijke leven, het bereiken van een evenwicht in fysieke, mentale, sociale en spirituele gezondheid. De ‘business coaching’ daarentegen is meer gericht op het nastreven van het optimale functioneren van medewerkers binnen het werkveld, rekening houdend met de link naar het persoonlijke leven. Resultaten van het coachen kunnen zich op verschillende vlakken manifesteren. Enerzijds op de medewerker in de organisatie, anderzijds op het team. Men zal meer inzicht krijgen in de keuzes die iemand maakt, de ‘drive’ waarmee men aan de slag gaat, waardoor motivatie kan evolueren van een extrinsieke motivatie naar een intrinsieke. Men leert de zwaktes en de sterktes van het team verkennen, kennen en herkennen, waardoor de performantie van het team groeit vanuit het besef dat het geheel meer is dan de som van de delen.

Coaching op het werk wint ook veld als leerinstrument. Onderzoek toont aan dat het rendement van opleidingsbudgetten door toevoeging van een coachingtraject tot vier maal hoger kan liggen. Een training heeft eveneens als doel de medewerker te laten groeien binnen de organisatie als persoon en als medewerker. Maar daar waar een training voornamelijk gericht is op het verbreden, uitbreiden en vernieuwen van kennis, zal coaching zich richten op het gebruik van deze kennis. Met coaching leren medewerkers wat zij kennen en kunnen op een efficiënte manier te hanteren. Ten eerste door boven water te halen waar eventueel nog verborgen kwaliteiten zitten, ten tweede door de weerstand die het toepassen van deze kwaliteiten in de weg staat te ontdekken en weg te werken. Training geeft input en voeding aan competenties die door coaching omgezet worden in resultaten. Coaching haalt uit de medewerkers wat training eraan toevoegt.

Wat maakt het onderscheid tussen coaching en de andere rollen die we soms vertolken in onze organisaties: leidinggevende, mentor, expert, adviseur, staffunctionaris, etc.. Met andere woorden: wat maakt coaching uniek?
Coaching is een bijzondere vorm van communicatie tussen wat men noemt de coach en de coachee. Het is niet zozeer het ‘zeggen wat men moet doen’, maar het stellen van vragen en het reflecteren van gedrag met als doel een verdere ontwikkeling in de richting van het vooropgestelde resultaat.
In dit opzicht kan een coach zowel een externe ‘specialist’ zijn als een interne leidinggevende of een mentor binnen de organisatie. De belangrijkste eigenschap van een coachingrelatie is gelijkwaardigheid. In een hiërarchische relatie is dit niet altijd even vanzelfsprekend. Soms kiest men om deze reden voor het aanstellen van een mentor of doet men beroep op een externe coach.
Doel en resultaat van coaching op het werk
Coaching op het werk  is op z’n plaats als opleiding tekort schiet of een niet voldoende praktische ROI oplevert. Of in gevallen waar het functioneren van de medewerker of coachee op een duurzame wijze op een hoger plan moet gebracht worden.
Gecoachte medewerkers en teams geven aan dat coaching een directe positieve impact heeft gehad op de invulling van en voldoening in het werk en de carrière. Ook is de invloed ervan op de eigen vitaliteit en de ontwikkelingen in het privéleven duidelijk merkbaar.

Coaching kan met andere woorden helpen bij het maken van de juiste keuzes en het nemen van de juiste acties om doelen te bereiken. Het effect van coaching vindt men zowel terug in de individuele bijdrage als in de performantie van het team. De eigen effectiviteit en de bijdrage in het team en binnen de organisatie neemt toe. Men neemt een grotere verantwoordelijkheid op ten aanzien van taken en opdrachten en het verbeteren van de samenwerking met anderen: baas, collega’s, familie en vrienden. Daarenboven constateert men een hoger zelfvertrouwen en meer tevredenheid in het werk en in het privéleven.

Uit onderzoek blijkt dat coachees als gevolgen van coaching de volgende resultaten rapporteren:

Voor meer informatie over coaching op het werk www.coachingophetwerk.nl

(Bron: Kathleen DE RYCKE)