Bekendheid buurtbemiddeling groeit.

Uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat buurtbemiddeling een stabiele factor is in de aanpak van overlast door buren en buurtgenoten. Het aantal organisaties dat buurtbemiddeling aanbiedt groeit en het aantal zogenoemde zelfmelders ook. Het oplossingspercentage is onverminderd hoog: nog steeds biedt buurtbemiddeling soelaas in twee derde van de aangemelde zaken.

Buurtbemiddeling beter bekend
Opvallend is dat het aantal bewoners dat zich zelfstandig voor bemiddeling aanmeldt (de zogenoemde zelfmelders) groeit; een procentuele stijging van 7 procent ten opzichte van 2007. Tegelijkertijd daalt het aantal aanmeldingen dat binnenkomt via de politie licht (32 procent in 2007 naar 28 procent in 2010). Hiermee lijkt het dat buurtbemiddeling steeds beter bekend raakt bij inwoners van gemeenten waar buurtbemiddeling wordt aangeboden. Zij zoeken kennelijk zelfstandig naar oplossingen voor hun problemen zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie.

Buurtbemiddeling stabiele factor
Vijftien jaar geleden werd buurtbemiddeling voor het eerst in Nederland ingezet. Sindsdien groeit het aantal gemeenten dat buurtbemiddeling aanbiedt gestaag en is het inmiddels niet meer weg te denken als dienst om burenruzies te helpen oplossen. In 2010 werd in 164 gemeenten buurtbemiddeling aangeboden. Sinds dit jaar toetst het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid buurtbemiddelingsorganisaties op kwaliteit. Organisaties moeten zich hiervoor opgeven. Twintig organisaties ontvingen een certificaat omdat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Met de toets waarborgt het CCV de kwaliteit van de aanpak buurtbemiddeling. Met een erkenning op zak staan organisaties bovendien sterker richting hun subsidieverleners. Zij kunnen tenslotte aantonen dat zij aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Cijfers 2010
In 2010 leverden 100 organisaties van buurtbemiddeling cijfers aan bij het CCV. Zij ontvingen gezamenlijk in totaal 8.972 aanmeldingen. Daarvan was 79 procent geschikt voor buurtbemiddeling en 16 procent ongeschikt. 5 procent was na de jaarwisseling nog in behandeling. Ruim 64 procent van de bemiddelingen was geslaagd. Dit oplossingspercentage is al drie jaar stabiel. De aard van de klachten is ook in 2010 ongewijzigd, met aan top overlast door personen (26 procent). Gevolgd door geluidsoverlast veroorzaakt door apparatuur/audio (10 procent).